ປື້ມ ອາລອງໄຊເດີ 'Alongsider'

01 ຄວາມ​ຮັກທີ່ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

02 ຄວາມ​ສຳພັນກັບຜູ້ສ້າງຜູ້ແຕ່ງຂອງເຮົາ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

03 ການແຕະເນື້ອຕ້ອງຕົວທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

04 ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອເຮົາເຮັດບາບ?

ດາວນໂຫລດໄຟລ

05 ສັງຄົມຂອງເຮົາ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

06 ຄວາມສະເທືອນໃຈ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

07 ຄວາມເມຕາ ແລະ ການອະໄພໂທດ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

08 ຮູ້ສຶກເປັນບຸນຄຸນ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

09 ພຣະເຈົ້າເປັນທາງອອກ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

10 ບໍ່ຍອມແພ້

ດາວນໂຫລດໄຟລ

11 ຄວາມເຄົາລົບ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

12 ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາເສບຕິດ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

13 ຢ່າສູ່ຢ້ານ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

14 ການປິ່ນປົວຮັກສາທີ່ແທ້ຈິງ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

15 ການພະນັນ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

16 ຄວາມສັດຊື່

ດາວນໂຫລດໄຟລ

17 ການຕັດສິນໃຈ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

18 ຫ່ວງໃຍສິ່ງທີ່ສ້າງ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

Share