ທາງແຄບສູ່ສະຫວັນ

ທ່ານ ຈອນ ບັນຍັນ ໄດ້ຂຽນເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາໃນປີ 1670. ເລື່ອງນີ້ເປັນຄຳອຸປະມາກ່ຽວກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ ທ້າວຊອກຫາ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດໜີຈາກບາບກຳຂອງຕົນເອງໄດ້ ແລະລາວຮູ້ສຶກສະທ້ານຢ້ານກົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວ່າລາວຈະຖືກພິພາກສາລົງໂທດຍ້ອນບາບກຳນັ້ນ. ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄົນອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະຖືກແປອອກຫຼາຍກວ່າ 200 ພາສາແລ້ວ.
ຂະໜາດ - A5

Share