ເລື່ອງ ນາງ ສຸພິນ

ເລື່ອງລາວຊີວິດຈິງຂອງ ນາງສຸພິນ ຜູ້ທີ່ຖືກຂາຍໃນຕອນຍັງນ້ອຍເພື່ອຈ່າຍຄ່າຝິ່ນຂອງພໍ່. ສຸພິນອາໄສຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຕາຍຢູ່ທີ່ປາກເຊໃນປີ 1946.  ຕອນທີ່ສຸພິນເປັນພະຍາດຂີ້ທູດ, ອາຈານຂອງລາວໄດ້ໄລ່ລາວໜີ. ສຸພິນໄດ້ຍິນເລື່ອງກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ຄຣິດເຈົ້າ ແລະ ກໍກາຍມາເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. ສຸພິນມີຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນຄົນຂີ້ທູດ, ລາວອົດທົນຕໍ່ການຖືກຂົ່ມເຫັງໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລະ ຕາຍຕອນທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມ ແຕ່ວ່າຊີວິດຂອງລາວມີຄວາມຫວັງ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ, ທັງໆທີ່ລາວມີຄວາມທຸກທໍລະມານ ແຕ່ລາວກໍເປັນພອນໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆຄົນຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້. ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີທັງໝົດ 56 ໜ້າ
ຂະໜາດ - A5

Share