ເລື່ອງພະຄໍາພີ

01 ການຊົງສ້າງ

ປະຖົມມະການ 1 & 2

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງການຊົງສ້າງ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງການຊົງສ້າງ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງການຊົງສ້າງ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກ
 • ກິດຈະກໍາ - ເລື່ອງການຊົງສ້າງ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

02 ອາດາມ ແລະ ເອວາ

ປະຖົມມະການ 2

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງອາດາມ ແລະ ເອວາ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງອາດາມ ແລະ ເອວາ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງອາດາມ ແລະ ເອວາ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

03 ທູດສະຫວັນ ແລະ ຜີ

ໂຢບ 38; ເອເຊກຽນ 28; ເອຊາຢາ 14

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງທູດສະຫວັນ ແລະ ຜີ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງທູດສະຫວັນ ແລະ ຜີ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງທູດສະຫວັນ ແລະ ຜີ
 • ບໍ່ມີຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ
 • ເນື້ອເພງ - ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ

ດາວໂຫລດໄຟລ

04 ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

ປະຖົມມະການ 2 & 3

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ
 • ເນື້ອເພງ - ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ

ດາວໂຫລດໄຟລ

05 ກາອິນ ແລະ ອາເບັນ

ປະຖົມມະການ 4

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງກາອິນ ແລະ ອາເບັນ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງກາອິນ ແລະ ອາເບັນ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງກາອິນ ແລະ ອາເບັນ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ບັນຍັດຮັກ
 • ເນື້ອເພງ - ບັນຍັດຮັກ

ດາວໂຫລດໄຟລ

06 ໂນອາ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມໂລກ - ສະບັບ 1

ປະຖົມມະການ 6 - 9

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງໂນອາ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມໂລກ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງໂນອາ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມໂລກ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງໂນອາ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມໂລກ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ສີ່ສິບວັນ
 • ເນື້ອເພງ - ສີ່ສິບວັນ

ດາວນໂຫລດໄຟລ - ສະບັບ 1

ດາວນໂຫລດໄຟລ - ສະບັບ 2

07 ຫໍຄອຍ ບາເບນ

ປະຖົມມະການ 11

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງຫໍຄອຍ ບາເບນ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງຫໍຄອຍ ບາເບນ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງຫໍຄອຍ ບາເບນ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4

ດາວນໂຫລດໄຟລ

08 ພຣະເຈົ້າເອີ້ນ ອັບຣາຮາມ

ປະຖົມມະການ  12, 17, 18, 21 & 22

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງພຣະເຈົ້າເອີ້ນ ອັບຣາຮາມ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງພຣະເຈົ້າເອີ້ນ ອັບຣາຮາມ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງພຣະເຈົ້າເອີ້ນ ອັບຣາຮາມ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ
 • ເນື້ອເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

09 ຂໍ້ບັນຍັດສິບປະການ

ອົບພະຍົບ 19:1 - 20:21

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງຂໍ້ບັນຍັດສິບປະການ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງຂໍ້ບັນຍັດສິບປະການ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງຂໍ້ບັນຍັດສິບປະການ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ບັນຍັດຮັກ
 • ເນື້ອເພງ - ບັນຍັດຮັກ

 

ດາວນໂຫລດໄຟລ

10 ພຣະເຈົ້າບອກລ່ວງໜ້າ ເຖິງເລື່ອງຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ

ເຢເຣມີຢາ 44, ເອຊາຢາ 7 & 9, ມີກາ 5

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງພຣະເຈົ້າບອກລ່ວງໜ້າ ເຖິງເລື່ອງຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງພຣະເຈົ້າບອກລ່ວງໜ້າ ເຖິງເລື່ອງຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງພຣະເຈົ້າບອກລ່ວງໜ້າ ເຖິງເລື່ອງຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ
 • ເນື້ອເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

11 ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ

ລຸກາ 1&2, ມັດທາຍ 1&2

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ການເກີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະເຢຊູ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານພຣະເຢຊູ

ດາວໂຫລດຮູບພາບ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

12 ພຣະເຢຊູເຈົ້າໂຜດຄົນເປັນເປັຍຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ດີ

ມາຣະໂກ 2

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໂຜດຄົນເປັນເປັຍຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ດີ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໂຜດຄົນເປັນເປັຍຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ດີ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໂຜດຄົນເປັນເປັຍຜູ້ໜຶ່ງໃຫ້ດີ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ
 • ເນື້ອເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ

ດາວໂຫລດຮູບພາບ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

13 ພຣະເຢຊູ ຫ້າມລົມພະຍຸ

ລູກາ 8

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ ຫ້າມລົມພະຍຸ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ ຫ້າມລົມພະຍຸ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູ ຫ້າມລົມພະຍຸ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ
 • ເນື້ອເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

14 ພຣະເຢຊູເຈົ້າ ມີອຳນາດເໜືອຜີຮ້າຍ

ລູກາ 8

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ ມີອຳນາດເໜືອຜີຮ້າຍ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ ມີອຳນາດເໜືອຜີຮ້າຍ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ ມີອຳນາດເໜືອຜີຮ້າຍ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ
 • ເນື້ອເພງ - ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

15 ຜູ້ທີ່​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ

ມັດທາຍ 18:21-35

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ອະໄພ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ອະໄພ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

16 ພຣະເຢຊູລ້ຽງ 5000 ຄົນ

ມັດທາຍ 14 ໂຢຮັນ 6

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູລ້ຽງ 5000 ຄົນ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4

ດາວນໂຫລດໄຟລ

17 ໄທເມືອງນອກຜູ້ໃຈດີ

ລຸກາ 10:25-37

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ໄທເມືອງນອກຜູ້ໃຈດີ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4

ດາວນໂຫລດໄຟລ

18 ລາຊະໂຣຟື້ນຄືນຈາກຄວາມຕາຍ

ໂຢຮັນ 11:1-48

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ລາຊະໂຣຟື້ນຄືນຈາກຄວາມຕາຍ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ລາຊະໂຣຟື້ນຄືນຈາກຄວາມຕາຍ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ລາຊະໂຣຟື້ນຄືນຈາກຄວາມຕາຍ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ
 • ເນື້ອເພງ - ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

19 ລູກຊາຍທີ່ເສຍ

ລູກາ 15:11-32

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ລູກຊາຍທີ່ເສຍ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ລູກຊາຍທີ່ເສຍ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ລູກຊາຍທີ່ເສຍ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4

ດາວນໂຫລດໄຟລ

20 ເສດຖີ ກັບ ລາຊາໂລ

ລູກາ 16:19-31

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ເສດຖີ ກັບ ລາຊາໂລ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ເສດຖີ ກັບ ລາຊາໂລ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ເສດຖີ ກັບ ລາຊາໂລ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ
 • ເພງ - ລູກຂອບໃຈ
 • ເນື້ອເພງ - ລູກຂອບໃຈ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

21 ພຣະເຢຊູເຈົ້າຄຶງທີ່ໄມ້ການແຂນ ແລະ ຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງ

ມັດທາຍ 26 & 27, ລູກາ 23

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຄຶງທີ່ໄມ້ການແຂນ ແລະ ຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຄຶງທີ່ໄມ້ການແຂນ ແລະ ຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຄຶງທີ່ໄມ້ການແຂນ ແລະ ຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ກິດຈະກໍາ - ຕັດໄມ້ກາງເຂນດ້ວຍການຕັດອັນດຽວ
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

22 ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ

ລູກາ 23:50 - 24:49

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

23 ພຣະເຢຊູເຈົ້າກັບໄປສູ່ສະຫວັນ

ກິດຈະການ 1:3-14

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າກັບໄປສູ່ສະຫວັນ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງພຣະເຢຊູເຈົ້າກັບໄປສູ່ສະຫວັນ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ພຣະເຢຊູເຈົ້າກັບໄປສູ່ສະຫວັນ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ, ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ, ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

24 ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ

ພຣະນິມິດ 1:9-19; ພຣະນິມິດ 20:1-3,11-15 ພຣະນິມິດ 22:1-17

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ
 • ກິດຈະກຳພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ
 • ຄຣິບສຽງ - ເລື່ອງ ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4
 • ເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ, ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ
 • ເນື້ອເພງ - ພຣະເຈົ້າປະທານ, ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູ, ບໍ່ມີສິ່ງໄດ້ຍາກສໍາລັບພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຮັກເດັກນ້ອຍ

ດາວນໂຫລດໄຟລ

26 ຈາກຍຸກສ້າງໂລກ ເຖິງ ຊີວິດພຣະເຢຊູເຈົ້າ

 • ສຶກສາພຣະຄຳພີ - ເລື່ອງ ຈາກຍຸກສ້າງໂລກ ເຖິງ ຊີວິດພຣະເຢຊູເຈົ້າ
 • ຮູບພາບລະບາຍສີສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4

ດາວນໂຫລດໄຟລ

27 ຂ່າວປະເສີດຕາມ 24 ຮູບ

 • ຂ່າວປະເສີດຕາມ 24 ຮູບ ແລະ ຂໍ້​ຄວາມ
 • ກິດຈະກຳຂ່າວປະເສີດຕາມ 24 ຮູບ
 • ຮູບພາບສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4

ດາວນໂຫລດໄຟລ

28 ຂ່າວປະເສີດປຶ້ມນ້ອຍ

 • ຂ່າວປະເສີດປຶ້ມນ້ອຍ
 • ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການເຮັດປຶ້ມ
 • ຂ່າວປະເສີດປຶ້ມນ້ອຍລະປ້າຍສີ
 • ຮູບພາບສຳລັບເລົ່າເລື່ອງ ຂະໜາດເຈ້ຍ A4

ດາວນໂຫລດໄຟລ

Share