ເລື່ອງ ມະນຸດ

ເລື່ອງພື້ນເມືອງລາວກ່ຽວກັບນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ການໄດ້ຮັບກົດບັນຍັດຈາກມຸມມອງໃນພຣະຄຳພີ.

ຂະໜາດ - A5

 

Share