ພວກຄົນລ້ຽງແກະ

Downloads: 
  • File icon Christmas coloring booklet - shepherds.pdf
    Download View1.07 MB

ເລື່ອງລາວການເກີດຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າ - ໂຢເຊັບ, ມາຣີ ແລະ ພວກຄົນລ້ຽງແກະ ເຊິ່ງມີທັງໝົດເຈັດຮູບເພື່ອລະບາຍສີ.

ຂະໜາດ - A6