ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່

Downloads: 
  • File icon Building New Disciples - ENGLISH 53 lessons.pdf
    Download View697.64 KB
  • File icon Making New Disciples - Lao 53 lessons.pdf
    Download View1020.2 KB

ການສ້າງລູກສິດໃຫມ່

ປຶ້ມຄູ່ມືຫົວນີ້ມີບົດຮຽນສອນກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ, ຄວາມລອດ, ການກັບໃຈ, ຄອບຄົວ, ການບັບຕິສະມາ, ຄວາມທຸກ, ແລະອື່ນໆ ເປົ້າໝາຍສຳລັບໃຊ້ວຽກງານຄືອົບຮົມຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ, ອົບຮົມຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃໝ່ເປັນກຸ່ມນ້ອຍ, ເປັນບົດເທດສະໜາສຳລັບນັກເທດໃໝ່ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໂຄງຮ່າງໃນການຕຽມຄໍາເທດສະໜາໃໝ່. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນການສອນຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອແຕ່ສົນໃຈຮຽນກໍໄດ້