ລາວຄຣິສຕຽນສຶກສາ ແມ່ນເວັບໄຊ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ການສຶກສາພຣະຄຳພີ, ການເປັນສາວົກ, ຂໍ້ມູນໃນການສິດສອນ, ເພງ ແລະ ວີໂດໂອກ່ຽວກັບຄຣິສຕຽນ.

ພວກເຮົາໄດ້ອະທິຖານເພື່ອຄົນທັງຫຼາຍຈະຮູ້ຈັກເລື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເປັນຜູ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຝ່າຍຈິດວິນຍານໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ແລະ ສາມາດເສີມສ້າງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຕໍ່ໆໄປ.

ທ່ານສາມາດເລືອກລາຍການທີ່ເປັນພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ.

ບົດຮຽນທຸກຢ່າງເປັນພາສາລາວ. ບົດຮຽນແຕ່ລະຢ່າງໄດ້ລວມການອະທິບາຍຫຍໍ້ໆໄວ້ທັງສອງພາສາ ອັງກິດ ແລະ ລາວ.

ດາວໂຫຼດຟຣີ.

Share